Wydawnictwo Yohei

Twój koszyk
TwĂłj koszyk jest pusty.

   

Wydawnictwo Sklep Dost?pne
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Informacja: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.
Drukuj E-mailPowiększ zdjęcie


Cena (szt.): 35.00 PLN

Zapytaj o produkt

Autor: Dawid G?ownia

Data wydania: maj 2013
243 strony
ISBN 978-83-63131-12-8

Wymiary: 145x205

 

Kino japo?skie fascynuje. Twierdzenie to pozostaje dzi? tak samo aktualne, jak w po?owie ubieg?ego stulecia, gdy filmy Akiry Kurosawy, Hiroshiego Inagakiego czy Teinosuke Kinugasy ?wi?ci?y triumfy na mi?dzynarodowych festiwalach. Setki tytu?ów dost?pnych poprzez oficjalne, jak i nieoficjalne kana?y dystrybucji, dziesi?tki serwisów tematycznych i blogów, cz?ste retrospektywy i liczne publikacje, tak akademickie, jak i popularyzatorskie – oto ?wiadectwo nies?abn?cej popularno?ci kinematografii Kraju Kwitn?cej Wi?ni.

Przyst?puj?c do prac nad Sze?cioma widokami na kinematografi? japo?sk?, Dawid G?ownia wyznaczy? sobie dwa cele. Pierwszy stanowi?a prezentacja metody bada? kinematografii japo?skiej, ujmuj?cej jej utwory i dzieje w ramach szerszego kontekstu spo?ecznego, politycznego i kulturowego. Drugi – przybli?enie Czytelnikowi kilku interesuj?cych, a przy tym rzadko poruszanych w dotychczasowej literaturze przedmiotu, zjawisk z jej d?ugiej historii.

W sze?ciu zró?nicowanych, tak pod wzgl?dem formy, jak i tre?ci, rozdzia?ach omówione zosta?y kolejno: narodziny japo?skiego przemys?u filmowego; wp?ywy, jakie wywar?y na? tradycyjne formy artystyczne; okoliczno?ci wykszta?cenia si? japo?skiego systemu cenzury filmowej; wzajemne przenikanie si? sfer polityki, sportu i kina od schy?ku XIX wieku do zako?czenia II wojny ?wiatowej; spo?eczno-polityczne aspekty filmów o wielkich potworach i dzieje ich recepcji na Zachodzie; w ko?cu za? proces kszta?towania si? mitycznej opowie?ci o 47 roninach i jej wybrane filmowe interpretacje.

 

O AUTORZE

Dawid G?ownia. Rocznik Orwellowski. Doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiello?skiego. Jego zainteresowania badawcze obejmuj? histori? kina japo?skiego, g?ównie w kontek?cie jego relacji do szerszych procesów spo?eczno-politycznych, marginalne obszary kina gatunków oraz socjologi? (pop)kultury. Autor kilku artyku?ów naukowych oraz niemal setki mniej zobowi?zuj?cych tekstów po?wi?conych szeroko pojmowanej kulturze, zarówno w wydaniu highbrow, jak i pop. Mi?o?nik kinematografii japo?skiej, smakosz produkcji post-apokaliptycznych, apologeta kina klasy B i C. Od lat toczy ze ?wiatem zawzi?ty bój o uznanie Rutgera Hauera za najwybitniejszego aktora XX wieku. W?a?ciciel naj?liczniejszego malamuta w powiecie.


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

24 godziny


Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 21 goĹ›ci